Fontos változások a központosított közbeszerzésekben!

2020. május 04.

Május 1-től hatályos az a Korm.rendelet módosítás, amely a központosított közbeszerzések körébe vont számos új termékkört!

A Magyar Közlöny 95. számában (2020. április 30.) megjelent a Kormány 165/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosítások az országosan kiemelt termékek jegyzékét érintik. Új termékek a jegyzékben:
– villamos energia és földgáz,
– orvostechnikai fogyóeszközök, fertőtlenítőszerek, ezen belül:

 • Tisztító hatású eszköz- és felületfertőtlenítő szerek
 • Kötésrögzítő kötszerek
 • Műtéti kötszerek, műtéti izoláló szettek
 • Primer sebfedők
 • Orvosi kesztyűk
 • Műtéti ruházat
 • Infúziós és transzfúziós szerelékek
 • Intravénás kanülök
 • Műtéti leszívó rendszerek
 • Egyszerhasználatos fecskendők
 • Egyszerhasználatos injekciós tűk
 • Zárt vérvételi rendszerek
 • Higiéniai termékek, tisztítószerek
 • Orvosi gipsztermékek
 • Egyéb, gyógyszernek nem minősülő orvostechnikai fogyóeszközök
 • Orvostechnikai fogyóeszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

– fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények részére őrzés-védelem, valamint takarítási és egyéb higiéniás szolgáltatások,
– közbiztonsági térfigyelő kamerák és kapcsolódó szolgáltatások önként csatlakozó önkormányzatok részére.

A módosított KEF rendelet alapján a tárgyi hatály alá tartozó termékkör vonatkozásában a KEF jogutódként átveszi az ÁEEK 46/2012. Korm. rendelet 3. § szerinti feladatait, vagyis az alábbi feladatokat:

"3. § (1) A központi beszerző szervezet ellátja a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint lefolytatja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzési eljárásokat.

(2) A központi beszerző szervezet az intézmények által szolgáltatott adatok alapján összesíti és adatbázisba rendezi a kórházak gyógyszer-, orvostechnikai eszköz, valamint fertőtlenítőszer felhasználására vonatkozó adatokat.

(3) A központi beszerző szervezet részére az intézmények kötelesek negyedévente, minden naptári negyedév utolsó napját követő 15. napig adatszolgáltatást teljesíteni az intézmény által megvalósított gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer felhasználás mennyiségéről és értékéről, feltüntetve az egyes gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és fertőtlenítőszerek tekintetében irányadó értékeket. A központi beszerző szervezet az e rendelet szerinti rendszeres adatszolgáltatás körén kívül is jogosult az igényfelmérés, valamint a megvalósult gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer felhasználás mennyiségére és értékére vonatkozó információk rendelkezésre állása érdekében adatszolgáltatást kérni.

(4) A központi beszerző szervezet a (2)–(3) bekezdés szerinti adatokkal összhangban, az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megtervezi a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat.

(5) A központi beszerző szervezet a közbeszerzés tárgyának meghatározása során figyelembe veszi, hogy az országos kórházi gyógyszeralaplistán szereplő mely hatóanyagok és az orvostechnikai eszközök országos alaplistáján szereplő mely generikus eszközcsoportok esetében valósítható meg az országos központi közbeszerzés az ellátásbiztonság garantálása mellett.

(6)4 A központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések és keretmegállapodások hatályos szövegét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelelően, valamint a központi beszerző szervezet honlapján is közzé kell tenni.

(7) A központi beszerző szervezet jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását.”

A KEF a feladatokon túl egyúttal a tárgyi hatály alá tartozó termékkör tekintetében az ÁEEK keretmegállapodásait is átveszi 2020. május 1-i hatállyal.

Az intézmények az 1. számú melléklet 9. pontjában megjelölt kiemelt termékek beszerzésére megindított vagy 2020-ban indítani tervezett közbeszerzéseiket a 7–10. § szerinti saját hatáskörű beszerzésként 2020. május 31-ig kötelesek bejelenteni a központi beszerző szervezetnek.

Mivel a 320/2015. Korm. rendelet szerinti ellenőrzés során nyilatkozni kell arról, hogy a beszerzés egyéb Korm. rendelet szerinti engedélyhez kötött-e és ezen engedélyt a 320/2015. Korm. rendelet szerinti ellenőrzés során be is kell csatolni, így álláspontunk szerint a 320/2015. Korm. rendelet szerinti ellenőrzés megkezdése ELŐTT kell a KEF részére bejelenti saját hatáskörű beszerzésként az igényt, melynek jogalapja egyrészt a 165/2020. Korm. rendelet 21. §-a nyomán a módosított 168/2004. Korm. rendelet 31/B. §-a („Az intézmények az 1. számú melléklet 9. pontjában megjelölt kiemelt termékek beszerzésére megindított vagy 2020-ban indítani tervezett közbeszerzéseiket a 7–10. § szerinti saját hatáskörű beszerzésként 2020. május 31-ig kötelesek bejelenteni a központi beszerző szervezetnek”), másrészt a 168/2004. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének b) pontja:

7. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezet a kiemelt termékek közbeszerzését a közbeszerzési törvény szabályaival összhangban – a központi beszerző szervezet jóváhagyását követően – saját hatáskörben is megvalósíthatja, ha

a) a működéshez, fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a hatályos keretszerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer igénybevételével a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható;

b) a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretszerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer;

c) lehetősége van más intézmény készletének átvételére, és az megfelel az állami normatíváknak; vagy

d) a keretszerződésben meghatározott és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a keretszerződés szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni.”

Fentiek során a megkötni tervezett szerződésekben kötelező az alábbiak figyelembevétele, szerepeltetése is, a 168/2004. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján:

„A 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania.”

Fentieken túl további fontos változás, hogy a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem alkalmazható ez a rendelet azon gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre, amelyek beszerzése során

a) a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,

b) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szerint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jár el beszerzőként.”

 

A módosításokról szóló 165/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet jelen hírünk mellékleteként is elérhető, letölthető.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Aktuális

2023. november 29.
Az uniós értékhatárok emelkednek, a nemzeti értékhatárok változatlanok maradnak 2024. január 1-től
2023. augusztus 28.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2023. szeptember 19-én. A csoport biztosan indul!
2023. augusztus 25.
Újabb szereplővel bővül(t) a kormányzati központi beszerző szervek köre: megjelent a 396/2023. Korm. rendelet!
2023. augusztus 23.
Európa legelterjedtebb cégminősítője, a Dun & Bradstreet kiemelkedőnek értékelte cégünk pénzügyi stabilitását.