Hasznos linkek

A magyar cégkivonatok elektronikus elérése, egyes kizáró okok fennállásának ellenőrzésére.

Cégek esetén a cégkivonat szolgál a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), f), g), ka) pontjai szerinti kizáró okok ellenőrzésére.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett adatbázis a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok fennállásának ellenőrzésére.

Amennyiben egy ajánlattevőt / részvételre jelentkezőt ezen adatbázis nem tartalmaz, úgy a fenti kizáró ok tételes igazolására csatolni kell az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást.

 

Az Elektronikus Beszámoló elérhetősége, a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrzésére.

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti kizáró ok ellenőrzésére szolgáló adatbázis. 

Ezen kizáró ok szerint a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok fennállásának ellenőrzésére szolgáló adatbázis.

Ez a lista (a hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listája) alapvetően azokat a gazdasági szereplőket tartalmazza, akiket a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői zártak ki az általuk folytatott közbeszerzési eljárásból. Egyebekben azok a gazdasági szereplők, akik esetében a Közbeszerzési Döntőbizottság a hamis adatszolgáltatás megállapítása mellett az érintettet eltiltja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, az eltiltott gazdasági szereplők listáján kerülnek feltüntetésre.

 

Ezen nyilvántartásból kell ellenőrizni a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja szerinti kizáró ok munkaügyi részének fennállását.

Ugyanezen kizáró ok ellenőrzésére szolgál a közrendvédelmi bírságok listája is (következő pontban), a két nyilvántartás mindegyikét ellenőrizni kell a kizáró ok teljeskörű ellenőrzéséhez.

 

Szintén a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja szerinti kizáró ok ellenőrzésére szolgáló adatbázis.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal ezen a linken a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja alapján érintett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági szereplőkről – a személyes adatok sérelme nélkül – tájékoztatást tesz közzé a határozat véglegessé válásától számított két éves időtartamra.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjának fennállását kell ellenőrizni ezen adatbázisból.

A linken található táblázatban szerepel minden olyan döntőbizottsági, vagy annak felülvizsgálata esetén jogerős bírósági határozat száma és a határozathozatal napja, amely meglapozhatja a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizárást. A nyilvántartás piros színnel jelöli azon gazdasági szereplőket, amelyek tekintetében a kizáró ok alkalmazható, míg szürke színnel találhatók azon gazdasági szereplők, amelyek tekintetében a 90 napos eltiltási időszak már letelt.

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok fennállásának ellenőrzésére szolgál ez a GVH által vezetett adatbázis.

Közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok fennállásának vizsgálatához használható további keresőfelület, amelyen a GVH döntések között tudunk keresni.

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok fennállásának vizsgálatához használható további keresőfelület, amelyen a versenyfelügyeleti határozatok bírósági felülvizsgálata során született bírósági döntések között tudunk keresni.

Ez a nyilvántartás a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok fennállásának ellenőrzésére szolgál. 

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

Építési beruházások esetén releváns ez a névjegyzék, melyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezet. 

Az ajánlatkérő a 322/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján építési beruházások esetén a Kbt. Második Része szerinti eljárásban – az eljárást megindító felhívásban – az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles előírni az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.

Ezen a felületen könnyedén ellenőrizni lehet a közbeszerzési eljárásban felkérésre kerülő gazdasági szereplők közötti bárminemű tulajdonosi összefonódást ugyanúgy, mint az eljárásban már ajánlattevőként részt vevő gazdasági szereplők közötti kapcsolati hálót.

Ügyfélkapu

Jelszóemlékeztető
további híreink

Aktuális

Online szakmai workshop a Kbt. módosításokról - PÓTALKALOM!

Online szakmai workshop a Kbt. módosításokról - PÓTALKALOM!

2021. január 18.

MÉG EGY IDŐPONT! A nagy érdeklődésre tekintettel: átfogó online workshop a Target Consulting szervezésében a 2021. évi új közbeszerzési szabályokról!

bővebben
Online szakmai workshop a 2021. évi közbeszerzési szabályokról

Online szakmai workshop a 2021. évi közbeszerzési szabályokról

2020. november 29.

A nagy érdeklődésre tekintettel: átfogó online workshop a Target Consulting szervezésében a 2021. évi új közbeszerzési szabályokról!

bővebben
Megszűnik a 320-as Korm. rendelet szerinti központi ellenőrzés!

Megszűnik a 320-as Korm. rendelet szerinti központi ellenőrzés!

2020. október 30.

A rendelet 2021. január 1-től hatályát veszti, de már október 30-tól nem kezdeményezhetők új ellenőrzések.

bővebben
Fontos változások a központosított közbeszerzésekben!

Fontos változások a központosított közbeszerzésekben!

2020. május 04.

Május 1-től hatályos az a Korm.rendelet módosítás, amely a központosított közbeszerzések körébe vont számos új termékkört!

bővebben